Under ser dere vedtekter som er vedtatt på årsmøtet i 2000.

Det er senere  (2019) gjort  justeringer i §2, Det er ikke lenger satt krav til at man skal eie eller være deleier av en BSA for å være medlem.

Ny komplett av vedtektene blir lagt ut etter årsmøtet 2021.

Gisle 

 

----------------------------------------------------

 

 

Reviderte lover for BSA Owners Club of Norway

Godkjent på årsmøte 23 September 2000

Lover for BSA Owners Club of Norway, stiftet i 1976.

1.

Klubben BSA Owners Club of Norway har som formål å dyrke interessen for og kunnskap om BSA motorsykler i Norge, og å utbre vennskap mellom BSA-interesserte i inn og utland. Klubben søker dessuten å holde god kontakt med andre grupper av Engelsk-MC eiere og MC folk ellers.

Klubben er en del av den internasjonale bevegelse av » BSA Owners Club og arrangerer «BSA Internasjonal Rally» når det er Norges tur.

2.

Klubben er åpen for medlemskap for alle som er eier eller deleier av BSA. Medlemmene betaler den til enhver tid fastsatt årskontingent.

Medlemmer hvis oppførsel ikke tjener klubbens interesser kan ekskluderes. En eksklusjon må for å være gyldig, være godkjent av årsmøte.

3.

Klubbnavnet kan f.eks. forkortes til BSAOC of NORWAY, BSAOCON eller bare BSA-klubben.

4.

Klubbenarrangerer treff og samlinger etter tradisjon og behov. Veiledende: Campingweekend (vårtreffet) i mai, Årsmøtehelgen i september, Kaffemøte vår og høst.

5.

Klubben utgir medlemsmagasinet «BSA-bladet». Det utkommer normalt med 4 nummer pr. år. «BSA-bladet» er et av klubbens sentrale satsingsområder, både økonomisk og ellers.

 

6.

Årsmøte er klubbens høyeste organ, og avholdes hvert år, normalt i slutten av september. Årsmøte velger klubbens styre bestående av formann, nestformann, kasserer, sekretær og redaktør.

Årsmøte velger revisor og en valgkomité på 3 medlemmer, som skal finne egnede kandidater til styreverv for neste Årsmøte. Årsmøte velger også en dirigent og referent som skal gjennomføre Årsmøte.

Formann velges hvert år. Styremedlemmene velges normalt for 2 år om gangen. Halve styre er på ordinært valg hvert år. Styret skal sørge for den daglige drift av klubben, iverksette Årsmøtes vedtak, og ta egne initiativ så lenge disse ikke strider mot årsmøtevedtakene og klubbens tradisjoner.

7.

Klubbens lover er å forstå som nedtegnelse av klubbens gode, tradisjonsbestemte skikk siden stiftelsen. Lovene må alltid tolkes og praktiseres etter denne skikk. Lovene kan når som helst endres av Årsmøte.

8.

Ved oppløsing av BSA Owners Club of Norway skal de av klubbens eiendeler som kan realiseres selges, og klubbens kassabeholdning settes inn på konto. Klubbens kassabeholdning skal stå på konto i 5 år slik at disse verdiene står tilgjengelig dersom BSA Owners Club of Norway på nytt skulle oppstå som klubb. Skulle disse midlene ikke være benyttet innen 5 år, tilfaller pengene Norges Røde Kors.

 

15.11.2000.

 

Gunnar H. Skare                                                    Frode Wang-Johannessen

 Formann                                                                        Nestformann

 

__________________                                            ________________________