BSA KLUBBENS VEDTEKTER

Oppdatert og Godkjent på årsmøtet 2019

§ 1. Klubbens navn og formål.

 

Klubbens navn er BSA Owners Club of Norway, forkortet til BSAOCN.

Klubbens formål er å fremme og ivareta interessen for BSA motorsykler og ivareta tradisjonene rundt dette merke i Norge. Klubben skal være en del av den international bevegelsen av BSA Owners Clubs og arrangere "BSA International Rally" når vi blir tildelt dette.

Klubben skal utgi 4 nr. årlig av "BSA bladet".

 

§ 2. Medlemskap og kontigenter.

BSAOCN skal være en åpen klubb for BSA interreserte og de som oveholder klubbens vedtekter og forpliktelser kan opptas som medlem. Medlemmer hvis oppførsel ikke tjener klubbens interesser kan ekskluderes. Eksklusjon må være godkjent av årsmøtet.

Familiemedlemskap kan tegnes av personer innen samme hustand til redusert pris. Familie medlemskap får ikke abbonement på "BSA Bladet" men har stemmerett på årsmøtet.

Medlemsavgiftene og vilkårene for disse fastsettes årlig av årsmøtet.

Æresmedlemskap skal utnævnes av årsmøtet etter instilling av styret. Disse skal ha gratis medlemskap.

§ 3.  ÅRSMØTET.

1) Årsmøtet er klubbens høyeste organ hvor hvert medlem har en stemme. Års -møtet fastsetter klubbens vedtekter, utnevner styre, revisor valgkomite og eventuell æredsmedlem. Årsmøtet godkjenner fjordårets regnskap- samt fastsetter medlemsavgifter og eventuelle budsjetter. Årsmøtet skal behandle alle saker som er innmeldt korrekt iht. vedtektene.

2)  Årsmøte avholdes hvert år, normalt i September. Innkalling skal gjøres kjent på klubbens hjemme side og i BSA bladet senest 2 uker før årsmøtet med saksliste og innmeldte saker.

3) Saker som ønskes behandles av årsmøtet kan fremmes av alle medlemmer og skal være styret i hende 3 uker før årsmøtet. Forslag om endringer i vedtektene skal være styret i hende 4 uker før årsmøtet.

§ 4.  STYRET.

1) Styret oppnevnes av årsmøtet og står for den klubbens daglige drift. Styret består av 6 medlemmer;

Formann, nestformann, kasserer, sekretær, redaktør og styremedlem. Formann velges for hvert år, de øvrige for 2 år ad gangen.

2) Styre kan innenfor vedtektene gi retnings linjer for arrangement, profilering og komiteer.

§ 5.  LOKALAVDELINGER.

Klubbens medlemmer kan opprette lokalavdelinger eller distrikts representanter i et geografisk område for å fremme og ivareta BSA interessen. Styret skal godkjenne dette.

§ 6.ARRANGEMENTER

Styret skal støtte og oppmuntre til at det blir arrangert et årlig BSA treff i Norge. Retninglinjene for dette utarbeides av styret.

BSAOCN forplikter seg til å arrangere tildelt BSA IR eller "Summercamp" Klubben skal til enhver tid ha disponibelt kr. 100.000, - til arrangementer.

Det skal velges en International kontakt, innen- eller utenfor styret.

§ 7. OPPLØSNING AV BSAOCN.

Forslag om oppløsning skal komme fra styret og godkjennes av 2 påfølgende årsmøter derav et kan være ekstraordinært. Det skal være 3/4 fletall ved avstemningene.

Klubbens likvider skal stå 5 år på konto i tilfelle oppstart av ny BSA klubb. Skulle disse midlene ikke være benyttet innen disse 5 år, så tilfaller de Norges Røde Kors.

                                                

----------------------------------------------------

 

 

Reviderte lover for BSA Owners Club of Norway

Godkjent på årsmøte 23 September 2000

Lover for BSA Owners Club of Norway, stiftet i 1976.

1.

Klubben BSA Owners Club of Norway har som formål å dyrke interessen for og kunnskap om BSA motorsykler i Norge, og å utbre vennskap mellom BSA-interesserte i inn og utland. Klubben søker dessuten å holde god kontakt med andre grupper av Engelsk-MC eiere og MC folk ellers.

Klubben er en del av den internasjonale bevegelse av » BSA Owners Club og arrangerer «BSA Internasjonal Rally» når det er Norges tur.

2.

Klubben er åpen for medlemskap for alle som er eier eller deleier av BSA. Medlemmene betaler den til enhver tid fastsatt årskontingent.

Medlemmer hvis oppførsel ikke tjener klubbens interesser kan ekskluderes. En eksklusjon må for å være gyldig, være godkjent av årsmøte.

3.

Klubbnavnet kan f.eks. forkortes til BSAOC of NORWAY, BSAOCON eller bare BSA-klubben.

4.

Klubbenarrangerer treff og samlinger etter tradisjon og behov. Veiledende: Campingweekend (vårtreffet) i mai, Årsmøtehelgen i september, Kaffemøte vår og høst.

5.

Klubben utgir medlemsmagasinet «BSA-bladet». Det utkommer normalt med 4 nummer pr. år. «BSA-bladet» er et av klubbens sentrale satsingsområder, både økonomisk og ellers.

 

6.

Årsmøte er klubbens høyeste organ, og avholdes hvert år, normalt i slutten av september. Årsmøte velger klubbens styre bestående av formann, nestformann, kasserer, sekretær og redaktør.

Årsmøte velger revisor og en valgkomité på 3 medlemmer, som skal finne egnede kandidater til styreverv for neste Årsmøte. Årsmøte velger også en dirigent og referent som skal gjennomføre Årsmøte.

Formann velges hvert år. Styremedlemmene velges normalt for 2 år om gangen. Halve styre er på ordinært valg hvert år. Styret skal sørge for den daglige drift av klubben, iverksette Årsmøtes vedtak, og ta egne initiativ så lenge disse ikke strider mot årsmøtevedtakene og klubbens tradisjoner.

7.

Klubbens lover er å forstå som nedtegnelse av klubbens gode, tradisjonsbestemte skikk siden stiftelsen. Lovene må alltid tolkes og praktiseres etter denne skikk. Lovene kan når som helst endres av Årsmøte.

8.

Ved oppløsing av BSA Owners Club of Norway skal de av klubbens eiendeler som kan realiseres selges, og klubbens kassabeholdning settes inn på konto. Klubbens kassabeholdning skal stå på konto i 5 år slik at disse verdiene står tilgjengelig dersom BSA Owners Club of Norway på nytt skulle oppstå som klubb. Skulle disse midlene ikke være benyttet innen 5 år, tilfaller pengene Norges Røde Kors.

 

15.11.2000.

 

Gunnar H. Skare                                                    Frode Wang-Johannessen

 Formann                                                                        Nestformann

 

__________________                                            ________________________